انواع بذرهای عرضه شده در عطاری احمد محقق :

 

انواع بذر سبزیجات بذر ترب رازیانه انواع بذر گل بذر هندوانه ترشک
ارزن  بالنگو شاهی اسفرزه بارهنگ  شاهدانه
 اسفند  بذر چمن شربتی  انیسون  بذر خیار عدس الملک
 بذر مرو  بید انجیل  قدامه شیرازی بذر کاسنی بذر مورد کیکج
بذر کتان  بزرک   کنجد  بذر کرفس بذر پیازچه  ماشک 
 بذر مرزه  بذر بامیه